P?amo siltumizol?cijas materi?lu priekroc?ba tos var iestr?d?t pat ?ku da??s, kur?s ir da?di ??r?i citu siltumizol?cijas materi?lu iekl?anai. Siltin?anas materi?la iesmidzin?ana nodroina bl?vu bezuvju izol?ciju, aizpildot visas spraugas starp konstrukcij?m, cauru?vadiem, cit?m komunik?cij?m, iek??stot pat vismaz?kaj?s spraug?s.

 Siltums J?su m?jok?a komfortam
un zem?ki apkures r??ini
garant?ti!