V I S S I L T ? K

There are no translations available.

Sal?dzin?jum? ar 5-kameru profilu logiem un durv?m, A+ klases logiem un durv?m izmanto

1. 90mm biezu 6 kameru profilu, ko papildus siltina, lai ieg?tu v?l lab?ku siltumizol?cijas efektu vai

2. 90mm biezu 6 kameru ?paas ?iedras materi?lu ar lielisku siltumnotur?bu.

 

T?pat komplekt?cij? logos un durv?s ievieto 3-stiklu biezo paketi maksim?lai siltumnotur?bai. Rezult?t? ir sasniegts siltumizol?cijas koeficients l?dz pat 50% zem?ks k? 5-kameru logiem un durv?m.

 

?di logi un durvis ide?li piem?roti b?v?m, kur?s liela noz?me piev?rsta siltumener?ijas taup?anai.

 

Profilam U~0.8 W/m2K

Stikla paketei U~0.5 W/m2K

 

rehauGENEO

 Siltums J?su m?jok?a komfortam
un zem?ki apkures r??ini
garant?ti!