S I L T I

5-kameru profilu sist?mu mont?as dzi?ums ir 70 mm.

Profilu sist?m?m ir koka tekst?ra, k? ar? iesp?jamas lieliskas kr?su gammas, ar kur?m var lamin?t loga (ar? durvju) ?rpusi, iekpusi vai abas profilu puses.

 

Logus un durvis var veidot da?d?s form?s, t?d?j?di pieska?ojot visda?d?kajiem dizainiskajiem risin?jumiem.

 

Tehniskie r?d?t?ji:

 

5-kameru plastik?ta profils (U=1.3W/m2K);

t?rauda U- veida armat?ra;

elast?gas bl?vgumijas (meln? vai pel?k? kr?s?);

stikla paketes ar selekt?vo stiklu un argona pild?jumu, kas samazina siltuma zudumus (U=1.1W/m2K)

 

brillant

 Siltums J?su m?jok?a komfortam
un zem?ki apkures r??ini
garant?ti!