HK-35

 

 

Popul?ro ?ku ar dubult?m sien?m un atst?t?m gaisa spraug?m starp fas?di un m?ri, kas celtas 50-os l?dz 90-os gados (tai skait? L?v?nu tipa ?ku), siltin?ana ir atrisin?ta!

 

Izmantojot V?cij? raoto jauno izol?cijas materi?lu HK-35 J?su m?ja b?s silta un m?j?ga ?tri, bez liekiem putek?iem, net?rumiem, k? ar? nemainot ?kas vizu?lo izskatu.

 

HK-35 ir efekt?v?kais siltumizol?cijas materi?ls nelielo gaisa spraugu un tuko dobumu starp ?rsienas m?riem aizpild?anai.

Pareizi iestr?d?tas maz?s EPS lod?tes (4 8mm lielum?) un mazie EPS elementi (<4mm) izveido vienm?r?gu, drou un prec?zu izol?cijas sl?ni, kas nodroina maksim?lu siltumizol?cijas atdevi.

 

T? k? HK-35 ir zems nos?an?s koeficients, t? iestr?de b?s efekt?va maksim?li ilgu laiku un atk?rtota materi?la iestr?de ?ku spraug?s neb?s nepiecieama.

 

hk35

 

Tehniskie r?d?t?ji:

- Siltuma vad?tsp?jas koeficients = 0.034 W/mK;

- Sl??a bl?vums aptuveni 22 26 kg/ m3;

- B?vmateri?lu klase B2 (klase E saska?? ar DIN EN 13501-1);

- ?dens tvaika dif?zijas pretest?ba = 5

- Iestr?d?t? materi?la nos?an?s ne liel?ka par 0,5%

- Iztur?gs pret p?anas procesiem un apk?rt?j?s vides sv?rst?b?m.

 Siltums J?su m?jok?a komfortam
un zem?ki apkures r??ini
garant?ti!