MINER?LVATE

Miner?lvate ir viens no popul?r?kajiem siltumizol?cijas materi?liem. Beram?s miner?lvates termiskie parametri ir l?dzv?rt?gi parast?s miner?lvates r?d?t?jiem, bet papildus ieg?ta ir beram? siltumizol?cijas materi?la priekroc?ba.


Materi?lu sien?s, b?ni?os un jumta p?rsedz?s iestr?d? ar speci?lu iek?rtu, ieg?stot vienm?r?gu bezuvju siltin?jumu.

 

Siltumvad?m?bas koeficients: 0,042 W/mk


DSC00196

 

 Siltums J?su m?jok?a komfortam
un zem?ki apkures r??ini
garant?ti!