EKOVATE

Ekovate ir siltin?anas materi?ls to cilv?ku m?j?m, kuriem ir svar?ga apk?rt?j? vide un ?imenes vesel?ba.

 

 

Aizvien vair?k cilv?ki pasaul? piev?r uzman?bu dabisk?kai videi, dabisk?kai p?rtikai, saglab?jot m?sdien?gu dz?ves veidu. Ekovate ir spilgts piem?rs dabiskam un m?sdien?gam siltin?anas materi?lam.

 

Ekovati izgatavo no kok?iedras jeb celulozes (av?pap?ra), ugunsdro?bai - pies?cina ar boraku, bet borsk?be un bora savienojumi nodroina iztur?bu pret kait?k?iem.

 

Ekovates tehniskie r?d?t?ji:

 

Siltumvad?m?ba

0.037 0.041 W/mK

Gaisa caurlaid?ba

80... 120 x 10 m3/ms

(30.6... 40.0 kg/m3)

Ugunsdro?bas grupa

B1 (DIN 4102)

Dabiskais mitrums

Maks. 12% no sausa materi?la svara

pH l?menis

7.8 8.3

Ieteicamais bl?vums

- aug?jos p?rsegumos 28 40 kg/m3

- sien?s 38 65 kg/m3

- sl?paj?s sien?s 38 65 kg/m3

Izejmateri?li

- 81% makulat?ras

- 12% antipir?na borsk?bes

- 7% antisepti?a boraka

 

ekovate

 

Ekovati iestr?d?:

 

Sien?s:

- slapj? iestr?de;

- saus? iestr?de

 

 

 

Gr?d? un b?ni?os:

 

 

Sl?p?s jumta da??s: 

 

 

 Siltums J?su m?jok?a komfortam
un zem?ki apkures r??ini
garant?ti!