PVC LOGI UN DURVIS

There are no translations available.

Sabiedr?b? iecien?tos pakeu logus un durvis izgatavo gan no plastik?ta, gan koka, tom?r plastik?ta logiem un durv?m ir vair?k priekroc?bu:

 

 

Plastik?ta logi un durvis:

- ir viegli kopjami,

- ilggad?gi (iztur?gi pret apk?rt?j?s vides ietekmi),

- izce?as ar lieliskiem tehniskiem raksturojumiem (ska?as (30dB) un siltuma izol?cijas ?pa?b?m)

 

Plastik?ta logu un durvju konstrukcijas notur?bu nodroina cinkota t?rauda armat?ra.

 

SIA "Siltuma Fabrika" pied?v? logus un durvIS no da?d?m profilu sist?m?m: Rehau, VEKA, Brugmann, Aluplast un Gealan - V?cij? raotas un plai paz?stamas profilu sist?mas. Plaais pied?v?jums dod iesp?jas vienm?r pied?v?t vislab?kos risin?jumus J?su gaumei, vajadz?b?m un iesp?j?m.

 

NOMAINI SAVAI M?JAI LOGUS, JO M?JA AR JAUNIEM LOGIEM IR K? D?MA AR SKAIST?M AC?M!

 

 

 

 

 Siltums J?su m?jok?a komfortam
un zem?ki apkures r??ini
garant?ti!